Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mano bankas rūpinasi savo klientų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl siekia užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymą bei išsamiai informuoti klientus apie jų asmens duomenų tvarkymą.
Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės („Taisyklės“) nustato pagrindinius aspektus, susijusius su Mano banko klientų asmens duomenų tvarkymu. Prašome Jūsų išsamiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Jeigu turėtumėte klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome į mus kreiptis šiose Taisyklėse nurodytais būdais.

1. Taisyklėse vartojamos savokos

 • Asmens duomenys“ – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią mums pateikiate arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti (pavyzdžiui, asmens duomenimis būtų laikomi Jūsų vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, kontaktinė informacija, informacija apie Jūsų kreditingumą ir kita informacija būtina tinkamam mūsų paslaugų teikimui, mūsų vaizdo kameromis užfiksuoti vaizdo duomenys, informacija apie su mumis sudarytas sutartis, naudojimąsi mūsų teikiamomis paslaugomis ir kt.).

 • Klientas“ arba „Jūs“ arba „duomenų subjektas“ – bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojosi, naudojasi ar dar tik ketina naudotis Mano banko teikiamomis paslaugomis arba yra bet kokiu kitu būdu su šiomis paslaugomis susijęs (pavyzdžiui, kliento atstovas, užtikrinimo priemonės teikėjas, galutinis naudos gavėjas, užklausą mums parašęs asmuo ir pan.).

 • Mano bankas“ arba „mes“ – Jūsų asmens duomenų valdytojas AB „Mano bankas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 112043081, buveinės adresas S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius, Lietuva. Paslaugas klientams teikiame pagal Lietuvos banko mums suteiktą specializuoto banko licenciją.

2. Bendrosios nuostatos

Šios Taisyklės taikomos klientams, besinaudojantiems, pasinaudojusiems arba išreiškusiems ketinimą naudotis Mano banko teikiamomis paslaugomis tiek elektroniniu būdu (pavyzdžiui, naudojant mūsų interneto svetaines www.mano.bank ar www.manopaskola.lt, jungiantis prie Mano banko elektroninių paslaugų sistemos ir pan.), tiek ir asmeniškai (pavyzdžiui, atvykus į mūsų klientų aptarnavimo padalinį). Taisyklės taip pat taikomos ir tiems klientams, su kuriais Mano bankas užmezgė santykius iki įsigaliojant šioms Taisyklėms, kai tokie asmenys pateikėte ir (ar) Mano bankas gavo jų asmens duomenis.

Mano banko naudojamų slapukų politika, kuri yra neatskiriama šių Taisyklių dalis, skelbiama mūsų interneto svetainėse www.mano.bank ar www.manopaskola.lt.

Tvarkomų klientų asmens duomenų atžvilgiu Mano bankas yra duomenų valdytojas.

Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis Mano bankas vadovaujasi:

 • Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679;

 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;

 • kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą;

 • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir kitų kompetentingų institucijų nurodymais bei rekomendacijomis.

3. Mūsų kontaktiniai duomenys

Visais su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais galite kreiptis į mus elektroniniu paštu duomenu.tvarkymas@mano.bank, telefonu 8 5 240 9389 arba 8 6 155 3694, paštu adresu S. Moniuškos g. 27, Vilnius arba atvykę į mūsų klientų aptarnavimo padalinį. 

4. Jūsų asmens duomenų tvarkymo principai

Mano bankas yra atsakingas ir užtikrina, kad tvarkant Jūsų asmens duomenis būtų laikomasi šių principų:
 • Teisėtumo, skaidrumo ir sąžiningumo principas – Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, skaidriu ir sąžiningu būdu;
 • Tikslo apribojimo principas – Jūsų asmens duomenys renkami šiose Taisyklėse nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • Duomenų kiekio mažinimo principas – tvarkomi asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • Tikslumo principas – Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami. Mano bankas imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;
 • Saugojimo trukmės apribojimo principas – Jūsų asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais tokie asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Vientisumo ir konfidencialumo principas – Jūsų asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

5. Tvarkomi jūsų asmens duomenys  

Savo veikloje Mano bankas renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: 

 • Pagrindinius asmens tapatybės ir kontaktinius duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumentuose nurodytus duomenis, telefono numeris, bendravimo kalba, el. pašto adresas, adresas;
 • Duomenis apie šeimą, tokius kaip šeiminė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, duomenys apie šeimos narius, paveldėtojus, kitus susijusius asmenis; 
 • Duomenis apie išsilavinimą bei profesinę veiklą, tokius kaip duomenys apie įgytą kvalifikaciją, turimas finansines žinias, esamas ir buvusias darbovietes, darbo patirtį, vykdomą ūkinę-komercinę veiklą (pavyzdžiui, tai, kad esate ūkininkas, vykdote individualią veiklą ir pan.);
 • Finansinius duomenis, tokius kaip duomenys apie pajamų šaltinius ir jų tvarumą, lėšų kilmę, naudos gavėjus, rezidavimo vietą mokesčių tikslais, sąskaitas, įvairius mokėjimo dokumentus, turimus finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, turimą turtą, jo rūšis ir vertę, kredito istoriją ir kreditingumą, išlaidas bei pajamas ir kt.;
 • Duomenis apie turto ir (ar) nuosavybės kilmę, tokius kaip duomenys apie Jūsų sudarytų sandorių šalis, sąlygas ir kt.;
 • Duomenis apie ryšius su juridiniais asmenimis, gaunamus iš Jūsų, viešųjų registrų arba kitų trečiųjų asmenų sandorio vykdymo atitinkamo juridinio asmens vardu tikslais;
 • Duomenis apie Jūsų sandorius Mano banke ir kitas sudarytas sutartis ar atliktas operacijas, priklausomai nuo to, kokias paslaugas Jums teikia Mano bankas, pavyzdžiui, einamosios sąskaitos numeris, indėliai, mokėjimo nurodymai, kitos mokėjimo operacijos, mokėjimo priemonės bei jas naudojant atliekami veiksmai, piniginių lėšų įnešimai ir išėmimai;
 • Audio-vizualinius duomenis, pavyzdžiui, vaizdo stebėjimo duomenis Jums lankantis mūsų klientų aptarnavimo padaliniuose ar kitose paslaugų teikimo vietose;
 • Duomenis, susijusius su kliento patikimumu ir teisės aktų reikalavimų vykdymu, tokius kaip duomenys, reikalingi Mano bankui siekiant atlikti atitinkamas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procedūras bei užtikrinti tarptautinių sankcijų vykdymą (pavyzdžiui, dalykinių santykių su klientu tikslas, kliento dalyvavimas politikoje);
 • Duomenis, surinktus Jums naudojantis elektroninėmis priemonėmis, tokius kaip IP adresas, operacinės sistemos versija, kiti Jūsų naudojamo įrenginio parametrai, Jūsų prisijungimo duomenys mūsų elektroninių paslaugų sistemoje, prisijungimo informacija (pavyzdžiui, prisijungimo sesijos laikas ir trukmė, užklausos ir kt.), naršymo informacija, įskaitant duomenis apie tai, kada ir iš kur buvo prisijungta prie Mano banko elektroninių paslaugų sistemos ar interneto svetainės ir kt.;
 • Duomenis apie Jūsų pasitenkinimą mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūsų poreikius ir pomėgius, kuriuos pateikiate mums naudodamiesi mūsų paslaugomis ar bendraudami su mūsų darbuotojais; 
 • Tam tikrais atvejais specialiųjų kategorijų duomenis, tokius kaip duomenys apie teistumą ar kliento sveikatos būklę, biometrinius duomenis (atliekant nuotolinį identifikavimą, kurio metu patvirtinamas unikalus asmens identifikavimas, kaip pvz. veido atvaizdai ar pirštų atspaudai) Biometrinius duomenis nuotoliniam Jūsų asmens tapatybės nustatymui naudojame tik tada, kai Jūs aiškiai davėte sutikimą naudoti tokį identifikavimo metodą.

Mano bankas savo veikloje gali tvarkyti ir kitus Jūsų asmens duomenis, (kaip balso ir/ar vaizdo įrašų duomenis, kaip antai pokalbių telefonu, per „Skype“ arba naudojant kitas internetines priemones įrašai, kur Jūs pasirenkate bendrauti su Mano bankas naudodamiesi nuotolinio ryšio priemonėmis; teismo procesai (pobūdis); duomenys, susiję su bet kokių sankcijų pritaikymu, įskaitant duomenis, susijusius su bet kokiais aktualiais verslo sandoriais ar veikla, įskaitant bet kokį galimą neigiamos informacijos paviešinimą žiniasklaidoje ir pan.), jei tai yra reikalinga teisėtiems ir apibrėžtiems asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
Mano bankas įprastai netvarko specialiųjų kategorijų duomenų (t. y. duomenų, susijusių su Jūsų sveikata, etnine kilme, religiniais, politiniais ar filosofiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, duomenų apie lytinį gyvenimą ar lytinę orientaciją), išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba ypatingais atvejais, kai, pavyzdžiui, Jūs pats atskleidžiate tokius duomenis naudodamiesi Mano banko teikiamomis paslaugomis (nurodote mokėjimo paskirtyje ar pan.).

6. Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mano bankas tvarko Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

 • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu. Šiuo tikslu vykdome privalomas teisės aktuose nustatytas procedūras, kurių metu tinkamai nustatome kliento ir jo naudos gavėjų tapatybę, atnaujiname duomenis ir atliekame kitus reikalingus veiksmus;
 • Sutarčių su Mano banku sudarymo ir vykdymo (t. y. finansinių paslaugų teikimo) tikslais. Šiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume priimti sprendimą dėl sutarčių su Jumis sudarymo ir/ar galėtume teikti Jums paslaugas bei vykdyti kasdienes finansines operacijas. Pavyzdžiui, tam tikrų paslaugų teikimui mums yra būtina vertinti Jūsų kreditingumą, kad galėtume Jums suteikti finansavimą vadovaudamiesi atsakingojo skolinimosi principais.
 • Santykių su klientais palaikymo ir galimybių naudotis mūsų paslaugomis sudarymo tikslais. Pavyzdžiui, mes administruojame visas Jūsų mums pateiktas užklausas, stengiamės laiku ir tinkamai Jums suteikti konsultacijas ir kitą reikalingą informaciją, siekiame užtikrinti savo klientų asmens duomenų aktualumą ir teisingumą;
 • Mano banko, kitų asmenų ir (arba) klientų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo tikslais. Pavyzdžiui, siekdami užtikrinti mūsų teises ir interesus, efektyviai valdome įsiskolinamus, galime perleisti reikalavimo teises, teikti duomenis į jungtines skolininkų duomenų rinkmenas ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, perduoti duomenis pasirinktiems teisinių paslaugų teikėjams, teismams, antstoliams ir pan.;
 • Mūsų turto apsaugos, mūsų klientų ir darbuotojų sveikatos ir turto saugumo užtikrinimo tikslais. Pavyzdžiui, siekdami šio tikslo vaizdo stebėjimo įranga fiksuojame vaizdo duomenis, kai lankotės Mano banko klientų aptarnavimo padalinyje;
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais. Pavyzdžiui, jeigu tapote mūsų klientu ir neišreiškėte prieštaravimo, galime elektroniniu būdu su Jumis susisiekti ir pasiūlyti kitas panašias Jūsų poreikius atitinkančias mūsų teikiamas paslaugas (Jūs bet kada galite atsisakyti šių žinučių siuntimo). Taip pat, gavę Jūsų sutikimą, galime paprašyti pateikti savo nuomonę apie mūsų teikiamas paslaugas, įtraukti Jus į įvairius mūsų organizuojamus žaidimus, akcijas ir pan. (tokį savo sutikimą taip pat bet kada galite atšaukti).
 • Mūsų paslaugų gerinimo, rinkos tyrimo bei statistinės informacijos rinkimo tikslais. Pavyzdžiui, siekdami gerinti mūsų teikiamas paslaugas galime analizuoti sukauptus apibendrintus (nuasmenintus) savo klientų duomenis, taip pat vykdyti rinkos tyrimus bei analizuoti įvairius statistinius duomenis.
 • Tinkamo pareigų, kylančių iš taikytinų teisės aktų, vykdymo tikslais. Esame kredito įstaiga ir savo veikloje turime griežtai laikytis įvairių taikytinuose teisės aktuose mums nustatytų reikalavimų.
 • Siekiant užtikrinti mūsų paslaugų teikimą nuotoliniu būdu, garantuoti sklandų mūsų interneto svetainių funkcionalumą ir saugumą. Pavyzdžiui, tinkamam elektroninių paslaugų sistemos arba mūsų interneto svetainės funkcionalumui būtina tvarkyti kai kuriuos techninius klientų įrenginių duomenis; siekdami užtikrini klientų prisijungimo ir elgesio elektroninėje erdvėje saugumą, galime analizuoti prisijungimo sesijos ir atliktų operacijų ir pan. 

7. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai  

Mano bankas Jūsų asmens duomenis tvarko esant bent vienam iš šių pagrindų:

 • Sutarties sudarymas ir vykdymas. Tai vienas iš pagrindinių Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindų – juo remiamės, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas įvairiems ikisutartiniams, sutarties sudarymo bei vykdymo veiksmams. Pavyzdžiui, remdamiesi šiuo pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume Jums suteikti mūsų paslaugas (vykdyti su Jumis sudarytas sutartis).
 • Teisinių prievolių įgyvendinimas. Teisės aktai mums nustato įvairias teisines prievoles, todėl dažnai tvarkydami Jūsų asmens duomenis remiamės šiuo teisiniu pagrindu. Pavyzdžiui, šiuo teisiniu pagrindu remiamės vykdydami teisės aktuose nustatytas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procedūras, siekdami tinkamai įgyvendinti teisės aktais reglamentuojamus atsakingojo skolinimosi reikalavimus ir įgyvendindami kitus taikytinus teisinius reikalavimus.
 • Mano banko ir/ar kitų asmenų teisėtų interesų įgyvendinimas (kai tokie interesai yra viršesni už duomenų subjekto interesus ar pagrindines teises ir laisves). Pavyzdžiui, šiuo  teisiniu pagrindu galime remtis siekdami nuolat gerinti Mano banko teikiamų paslaugų kokybę, siekdami pareikšti bei apginti teisinius ieškinius bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti; siekdami sistemingai stebėti ir užkardyti neteisėtas veikas bei nuolat vertinti su tuo susijusias rizikas.
 • Jūsų duotas sutikimas. Tam tikrais atvejais taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jeigu davėte tam sutikimą. Pavyzdžiui, Jums išreiškus sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, mes galime su Jumis susisiekti ir pateikti Jums mūsų teikiamų paslaugų pasiūlymus.

Būtina žinoti, jog Jums nepateikus mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime Jums suteikti savo paslaugų.

8. Asmens duomenų šaltiniai 

Mano bankas naudoja asmens duomenis, kuriuos gauna tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pildote paraiškas arba kitas formas norėdami užsisakyti mūsų paslaugas, susirašinėjate su mumis elektroniniu paštu, pateikiate mums konkrečius dokumentus, teikiate prašymus ar pretenzijas, skambinate mums ar kitaip su mumis susisiekiate, naudojatės mūsų interneto svetainėmis ar elektronine paslaugų sistema, dalyvaujate mūsų organizuojamose klientų apklausose arba reklaminėse akcijose, taip pat Jums lankantis Mano banko klientų aptarnavimo padalinyje vaizdo stebėjimo įranga užfiksuojame vaizdo duomenis.
Mano bankas taip pat gali gauti Jūsų asmens duomenis iš kitų teisėtų šaltinių: 

 • Iš kitų finansų įstaigų (pavyzdžiui, kitų Lietuvoje veikiančių bankų); 
 • Iš įvairių valstybinių institucijų ir registrų (pavyzdžiui, Lietuvos banko, Finansų ministerijos, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Statistikos departamento, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Valstybinės ligonių kasos, Nacionalinės mokėjimų agentūros, VĮ Registrų centro, VĮ Regitra, teisėsaugos institucijų, kitų registrų bei valstybės institucijų);
 • Iš jungtines skolininkų duomenų rinkmenas administruojančių asmenų (pavyzdžiui, UAB Creditinfo Lietuva);
 • Iš juridinių asmenų, kai Jūs esate vienaip ar kitaip su šiais juridiniais asmenimis susijęs (pavyzdžiui, esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis ir pan.). 
 • Iš kitų fizinių asmenų (pavyzdžiui, kai jie pateikia sutuoktinių, vaikų, kitų giminystės ar svainystės ryšiais susijusių asmenų duomenis, taip pat bendraskolių, laiduotojų, užtikrinimo priemonių davėjų ir kitų asmenų duomenis);
 • Iš įvairių kitų fizinių ar juridinių asmenų, vykdant sutartinius ar teisės aktų reikalavimus, mums pateiktų dokumentų (pavyzdžiui, informacija turto vertinimo ataskaitose, pažymose ir pan.);
 • Iš savo partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie Mano banką pasitelkia Jums teikdami paslaugas. 

Vykdydami savo veiklą galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių.

9. Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas 

Profiliavimas yra Mano banko naudojama automatizuoto Jūsų asmens duomenų tvarkymo forma. Profiliavimas pasitelkiamas tam, kad automatiniu būdu tvarkydami klientų asmens duomenis galėtume įvertinti tam tikras klientų asmenines savybes ir tokiu būdu išanalizuoti bei prognozuoti įvairius aspektus, pavyzdžiui, tokio asmens finansinę situaciją, nuotolinį klientų identifikavimą, asmenines preferencijas ir interesus.  

Profiliavimas gali būti pasitelkiamas apdorojant turimus klientų duomenis ir priimant sprendimus (su žmogaus įsikišimu) dėl Jūsų kreditingumo ir finansinės rizikos (pavyzdžiui, Jums naudojantis elektronine vartojimo paskolos paraiškų priėmimo sistema www.manopaskola.lt), taip pat siekiant suteikti Jums tinkamas konsultacijas ar pasiūlyti Jums specifines Jūsų poreikius labiau atitinkančias paslaugas, siekiant efektyviau vykdyti sandorių bei operacijų stebėseną pinigų plovimo ir/ar teroristų finansavimo, sukčiavimo prevencijos ir nustatymo tikslais. Tai leidžia užtikrinti minėtų procesų sklandumą, operatyvumą ir objektyvumą. Įprastai toks vykdomas profiliavimas grindžiamas Mano banko teisėtų interesų įgyvendinimu, tačiau jis taip pat gali būti vykdomas remiantis taikytina teisine prievole, sutarties vykdymu arba kliento sutikimu.

Taip pat Mano bankas gali tvarkyti asmens duomenis siekdamas pagerinti savo teikiamų paslaugų kokybę bei parengti kliento jo poreikius atitinkančius naujus pasiūlymus. Klientui neišreiškus prieštaravimo jo asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, galime asmens duomenis tvarkyti bendrų ir asmeninių Mano bankas teikiamų paslaugų pasiūlymų parinkimui (priklausomai nuo to, kokiu būdu ir kokiomis mūsų teikiamomis paslaugomis klientas naudojasi) bei pateikimui. Tokia profiliavimo veikla rinkodaros tikslu yra grindžiama mūsų teisėtu interesu. Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, prašome nedelsiant mus informuoti.

10. Asmens duomenų gavėjai 

Mano bankas savo veikloje gali pasitelkti įvairius duomenų tvarkytojus (t. y. tam tikrus paslaugų teikėjus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie mūsų pasirinkti duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Pavyzdžiui, duomenų tvarkytojais gali būti duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, veiklos internete analizę atliekančios įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, kiti paslaugų teikėjai. Šiems Mano banko pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina atitinkamoms jų paslaugoms teikti. 

Siekiame užtikrinti, kad pasirinkti duomenų tvarkytojai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, įstatymų, kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų bei kompetentingų institucijų rekomendacijų. Mano banko, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai (išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai) nustatomi rašytinėje sutartyje arba raštu išdėstytose sąlygose.
Mano bankas Jūsų asmens duomenis taip pat gali teikti kitiems duomenų gavėjams:

 • Kitoms finansų įstaigoms; 
 • Mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems vykdant Jūsų su Mano banku sudarytą sandorį (pavyzdžiui, siekiant įvykdyti mokėjimą);
 • Draudimo ir perdraudimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kai draudimo paslaugos yra susijusios su Mano banko Jums teikiamomis paslaugomis;
 • Kitoms įmonėms, kai tai būtina finansinei apskaitai, auditui, rizikos vertinimui, arba paslaugų teikimui;
 • Jungtines skolininkų duomenų rinkmenas administruojantiems asmenims (pavyzdžiui, UAB Creditinfo Lietuva);
 • Skolų išieškojimo bendrovėms (pavyzdžiui, perimančioms reikalavimo į skolininkus teises);
 • Valstybės institucijoms ir registrams (pavyzdžiui, Lietuvos bankui, Finansų ministerijai, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai, Statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Nacionalinei mokėjimų agentūrai, VĮ Indėlių ir investicijų draudimas, VĮ Registrų centrui, notarams, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, kitiems registrams bei valstybės institucijoms);
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimą dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo bei kitus Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus šioje srityje;
 • Kitoms trečiosioms šalims, tvarkančioms įvarius registrus (pavyzdžiui, vertybinių popierių registrus) ar tarpininkaujančioms teikiant asmens duomenis tokiems registrų;
 • Mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams, advokatams, finansiniams patarėjams; 
 • Kitiems tretiesiems asmenimis, susijusiems su mūsų paslaugų teikimu ir/ar turintiems teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti (tokie kaip vaizdo stebėjimo, informacinių technologijų, telekomunikacijų, archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai).

Įprastai savo veikloje Mano bankas klientų asmens duomenų neperduoda už Europos Sąjungos / Europos Ekonominės Erdvės (ES / EEE) ribų. Tais atskirais atvejais, kuomet kliento asmens duomenis tam tikra apimtimi turime perduoti duomenų gavėjui, esančiam už ES / EEE ribų, siekiame užtikrinti, kad būtų įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisijos sprendimu yra pripažinta, kad valstybė (kurioje yra duomenų gavėjas) užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą (priimtas sprendimas dėl tinkamumo);
 • Su duomenų gavėju sudaryta sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas;
 • Duomenų gavėjas, esantis Jungtinėse Amerikos Valstijose, yra sertifikuotas pagal ES ir JAV susitarimo, reikalavimus (vadinamasis „privatumo skydo“ susitarimas);
 • Yra įgyvendinamos apsaugos priemonės pagal taikytinus elgesio kodeksus ar sertifikavimo mechanizmas, užtikrinamos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679;

Atkreiptinas dėmesys, jog mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjai, dalyvaujantys vykdant Jūsų su mumis sudarytas sutartis, gali būti įsikūrę ar veikti valstybėje, esančioje už ES / EEE ribų. Tokioje valstybėje gali būti neužtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis (pavyzdžiui, kurios Europos Komisija nėra įtraukusi į valstybių, kuriose yra pakankamas duomenų apsaugos lygis, sąrašą). Mes imamės visų priemonių, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami saugiai, tačiau gali pasitaikyti atvejų, kai negalėsime užtikrinti, kad duomenų gavėjas laikytųsi tų pačių reikalavimų, kurie taikytini ES / EEE valstybėms.

11. Asmens duomenų saugojimo terminai  

Mano bankas klientų asmens duomenis tvarko ne ilgiau nei tai yra būtina. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į su klientu sudarytas sutartis, Mano banko teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus, pavyzdžiui:
 • Vaizdo stebėjimo duomenys saugomi 3 mėnesius nuo jų įrašymo dienos;
 • Tiesioginės rinkodaros duomenys saugomi 5 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo (jei anksčiau neatšauksite savo sutikimo);
 • Sutarius sutartį Jūsų asmens duomenys saugomi 10 metų po sutarties pasibaigimo dienos;
 • Jei prašomos paslaugos Jums nesuteikiamos arba Jūs atsisakote sudaryti sutartį pagal Mano banko pateiktą pasiūlymą, Jūsų asmens duomenys saugomi 12 mėnesių nuo atsisakymo suteikti prašomas paslaugas ar pasiūlymo pateikimo dienos;
 • Atliekamų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procedūrų metu surinkti kliento ir naudos gavėjo tapatybę patvirtinantys duomenys ir kiti su tuo susiję dokumentai ir duomenys saugomi 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos.
Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra būtina Mano banko teisių ir teisėtų interesų gynybai, atsakymo į užklausą pateikimui, skundo ar ginčo išsprendimui bei teisės aktuose numatytais kitais atvejais.
 
Pasibaigus asmens duomenų tvarkymo terminui, Jūsų asmens duomenys sunaikinami arba negrįžtamai nuasmeninami.

12. Taikomos saugumo priemonės

Mano bankas įgyvendina įvairias organizacines ir technines saugumo priemones, padedančias apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neautorizuoto duomenų tvarkymo. Mano bankas reikalauja iš duomenų tvarkytojų, kuriuos pasitelkia Jūsų asmens duomenų tvarkymui arba kurie teikdami paslaugas Mano bankui turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų, imtis atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių, kurios užtikrintų Jūsų asmens duomenų saugumą ir jų nepažeidžiamumą.

Nepaisant to, būtina turėti omenyje, kad tam tikrais atvejais informacijos perdavimas elektroninėmis ryšių priemonėmis (elektroniniu paštu, mobiliuoju telefonu ar kt.) gali būti mažiau saugus dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Mano banko pasirinktų techninių ar organizacinių priemonių. Siekdami užtikrinti konfidencialių Jūsų duomenų saugumą rekomenduojame Jums neteikti mums informacijos per įvairias mažiau saugias ir Mano banko nenaudojamas elektronines sistemas. 

13. Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas  

Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite teisės aktuose numatytas teises, o būtent:
 • Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, jog tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei kita su tuo susijusia informacija;
 • Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;
 • Teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis;
 • Teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisę reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Duomenis, kuriuos tvarkome Jūsų duoto sutikimo ar sudarytos sutarties pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, turite teisę gauti įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei turite teisę prašyti juos perkelti kitam duomenų valdytojui;
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei tokie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus (pavyzdžiui, kai yra teisėtų priežasčių tolesniam šiam asmens duomenų tvarkymui ir pan.);
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui pateikę pranešimą el. paštu duomenu.tvarkymas@mano.bank. arba atvykę į Mano banko klientų aptarnavimo padalinį. Atšaukus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Jūsų sutikimu grindžiamas asmens duomenų tvarkymas bus nutrauktas;
 • Jeigu manote, kad mūsų veiksmai ar neveikimas pažeidžia Jūsų teises ar teisės aktų reikalavimus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje www.ada.lt. Visgi visais atvejais rekomenduojame prieš teikiant priežiūros institucijai oficialų skundą pirmiausia susisiekti su mumis, kad būtų rastas operatyvus ir efektyvus problemos sprendimo būdas.
Primename, jog šios duomenų subjektų teisės įgyvendinamos, jeigu yra tenkinami visi teisės aktuose numatyti reikalavimai ir sąlygos.
 
Siekdami įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, turite pateikti mums rašytinį prašymą el. paštu duomenu.tvarkymas@mano.bank, paštu adresu S. Moniuškos g. 27, Vilnius arba tiesiogiai Mano banko klientų aptarnavimo padalinyje. Tokiame rašytiniame prašyme pateikta informacija turi būti pakankama Jūsų identifikavimui (pavyzdžiui, turi būti nurodytas vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, kiti kontaktiniai duomenys) ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti. Gavę raštišką Jūsų prašymą galime papildomai Jūsų paprašyti patvirtinti savo tapatybę ir/ar patikslinti Jūsų konkrečios duomenų subjekto teisės įgyvendinimo apimtį.
 
Gautas raštiškas prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas Jums pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamo rašytinio prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai iš anksto pranešę, turime teisę pratęsti Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 kalendorinių dienų nuo tinkamo Jūsų kreipimosi dienos.
 

14. Taisyklių galiojimas ir keitimas

Su šiomis Taisyklėmis bet kada galite susipažinti Mano banko interneto svetainėse (www.mano.bank bei www.manopaskola.lt) bei Mano banko klientų aptarnavimo padaliniuose. 

Mes turime teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Tokiu atveju informuosime Jus apie Taisyklių keitimus bei viešai paskelbsime naująją Taisyklių redakciją.

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.