Pranešimas apie AB „Mano bankas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

2024-03-05

AB „Mano bankas“, j. a. k. 112043081, buveinės adresas S. Moniuškos g. 27, Vilnius (toliau – Bankas) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2024 m. kovo 26 d. šaukiamas eilinis visuotinis Banko akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo vieta – Banko patalpose adresu S. Moniuškos g. 27, Vilniuje.

Susirinkimo pradžia – 15.00 val.

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Banko valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Banko metinio pranešimo pristatymas.
  2. Auditoriaus išvados apie banko finansinių ataskaitų rinkinį pristatymas.
  3. 2023 m. banko metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.
  4. Banko pelno paskirstymas.
  5. Akcijų konvertavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
  6. Banko išleistų privilegijuotųjų akcijų konvertavimas.
  7. Atsiskaitymas su konvertuojamų privilegijuotų akcijų savininkais.
  8. Banko įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2024 m. kovo mėn. 19 d. (balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Banko akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje).

Sprendimų projektai ir kita informacija

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, balsavimo biuletenis, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, skelbiama Banko interneto svetainėje www.mano.bank/naujienos.

Ne vėliau kaip 2024 m. kovo mėn. 15 d. šiuo adresu internete bus pateikta visa su visuotiniu akcininkų susirinkimu susijusi informacija ir dokumentai. Taip pat su nutarimų projektais ir kitais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Banko akcininkai gali susipažinti nuo 2024 m. kovo mėn. 15 d., Banko patalpose adresu S. Moniuškos g. 27, Vilniuje.

Siūlymai papildyti darbotvarkę

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą, arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę ir visa pridedama informacija turi būti rašytiniai. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2024 m. kovo mėn. 12 d. 17.00 val. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymą Bankas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais, kaip ir apie susirinkimo sušaukimą.

 Sprendimų projektų siūlymai

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę bei kandidatus į nepriklausomus auditorius (audito įmonę). Pateikiami sprendimų projektai turi būti rašytiniai. Jie gali būti pateikiami Bankui iki 2024 m. kovo 26 d. 12.00 val.

Klausimai, susiję su darbotvarkės klausimais

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bankui klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus akcininkai gali pateikti ne vėliau kaip iki 2024 m. kovo mėn. 22 d. 17.00 val. Į pateiktus klausimus, išskyrus tuos, kurie susiję su Banko komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija, Bankas atsakys akcininkui iki susirinkimo.

Įgaliojimai

Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir patvirtintas įstatymų numatyta tvarka. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininko įgaliojimas kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui balsuoti akcininko vardu susirinkime taip pat gali būti suteiktas elektroninio ryšio priemonėmis. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninėmis ryšio priemonėmis suformuotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

Akcininkas, turintis Banko akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bankui galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Dalyvavimas ir balsavimas

Akcininkai ir akcininkų įgaliotiniai, kurie atvyks ir fiziškai dalyvaus susirinkime, balsuos susirinkimo vietoje. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai iš anksto balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Bankas rekomenduoja akcininkams arba akcininkų įgaliotiniams pasinaudoti galimybe balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.  Biuletenio forma ir instrukcija ne vėliau, kaip 2024 m. kovo mėn. 15 d. bus patalpinta Banko interneto svetainėje www.mano.bank/naujienos. Taip pat balsavimo biuletenio formą nuo 2024 m. kovo mėn. 15 d. bus galima gauti Banko patalpose adresu Moniuškos g. 27, Vilnius. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki susirinkimo dienos, t.y., 2024 m. kovo 26 d. 15.00 val.

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis. Akcininkams, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pareikalavus, tokios galimybės bus sudarytos ir Banko interneto svetainėje www.mano.bank/naujienos bus paskelbta dalyvavimo ir balsavimo susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis tvarka.

Dokumentų pristatymas
Akcininko ar jo įgalioto asmens bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu tokie turi būti pridedami) Bankui gali būti pateikiamas šiais būdais:

  1. Popierinės formos dokumentai (originalai arba patvirtintos kopijos) pristatomi darbo dienomis į Banko patalpas arba siunčiami registruotu paštu adresu: AB “Mano bankas”, S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius.
  2. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai, pateikiami  Bankui (pvz., per GoSign) nurodant Banką kaip dalyvį (gavėją) pagal elektroninio pašto adresą legal@mano.bank arba atsiunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo biuletenį minėtu el. paštu.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinį akcininkų susirinkimą kontaktiniai duomenys: Svajūnas Verbickas, tel. nr. +37061855688, el. p. legal@mano.bank .

Panašios naujienos