Su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susiję dokumentai

2024-03-15

Pateikiame su 2024 m. kovo 26 d. šaukiamo AB „Mano bankas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusius dokumentus:

  1. Bendrasis balsavimo raštu biuletenis;
  2. 2023 m. fin. ataskaitos, nepriklausomo auditoriaus išvada, vadovybės metinis pranešimas;
  3. Stebėtojų tarybos nuomonė ir pasiūlymai;
  4. Pelno paskirstymo projektas;
  5. Akcijų konvertavimo tvarkos aprašas.
  6. Banko įstatų lyginamasis variantas.

Siūlomų sprendimų projektai pateikiami išankstinio balsavimo biuletenyje.

Akcininkai savo valią susirinkimo darbotvarkės klausimais turi galimybę išreikšti iš anksto užpildydami ir pateikdami Bankui bendruosius balsavimo biuletenius šiame pranešime nurodyta tvarka.
Akcininko ar jo įgalioto asmens Bankui bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu tokie turi būti pridedami) Bankui gali būti pateikiamas šiais būdais:

  1. Popierinės formos dokumentai (originalai arba patvirtintos kopijos) pristatomi darbo dienomis į Banko patalpas arba siunčiami paštu adresu: AB “Mano bankas”, S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius.
  2. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai, pateikiami Bankui (pvz., per GoSign) nurodant Banką kaip dalyvį (gavėją) pagal elektroninio pašto adresą legal@mano.bank.

Akcininkai ir akcininkų įgaliotiniai, kurie atvyks ir fiziškai dalyvaus susirinkime, balsuos susirinkimo vietoje. Bankas rekomenduoja akcininkams arba akcininkų įgaliotiniams pasinaudoti galimybe balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.  Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki 2024 m. kovo 26 d. 15.00 val.

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis.

Panašios naujienos